density.eps
density.m
epsf.sty
modedens.aux
modedens.dvi
modedens.eps
modedens.gif
modedens.m
modedensO.eps
modedens.pdf
modedens.ps
modedens.tex
sciwr.modedens.tex